Reglament General de Protecció de Dades (RGDP) – Agost 2023.

L’informem que les dades personals dels nostres clients seran tractades de conformitat amb els principis de transparència, limitació de la finalitat, minimització de dades, exactitud, integritat i confidencialitat, així com respectant la resta d’obligacions i garanties establertes en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Per tal de complir amb l’esmentat Reglament, hem actualitzat la nostra Política de Privacitat:

Responsable: Codigital 360 Solutions SL amb CIF: B10773283

Finalitat del tractament: tractem la informació que ens facilita per tal d’oferir el servei sol·licitat i enviar-comunicacions relatives al contingut dels nostres productes i serveis.

Per a l’exercici dels drets ha de dirigir-nos una comunicació escrita a través de correu electrònic a l’adreça info@codigitalab.com especificant el dret que desitja exercitar.

Així mateix, l’informem que podeu demanar la tutela dels seus drets davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades amb seu al Carrer de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid